You are creating an account in the electronic registrating system
of dr. Preeti Agrawal.

Name:
Surname:
Street:
House/apartment nr.:
City:
Postal code:


Date of birth:
Account type

Gender:
Mail:
Phone nr.:
Profession:
Language:
Country:
Newsletter:   
Login must consist of 5 to 40 signs. It can contain figures (0-9) and letters (a-z) and signs: ".-_@", it cannot consist of figures only
Login:
The password must consist of at least 6 signs.
It must contain at least one capital letter, one small letter and one figure.
Password:
Repeat the password:
Dane do faktury
VAT code
Company name
Postal code:
City:
Street:

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA NIEODWOŁANE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zarząd Integrative Medical Center sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach Wrocławskich (IMC) informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r. wprowadza się następujące zasady odpłatności za nieodwołanie przez Pacjenta IMC umówionego świadczenia medycznego (np. konsultacji lekarskiej, zabiegów terapeutycznych):

  1. Termin i godzina udzielenia świadczenia medycznego może zostać odwołana lub zmieniona (wg dostępności usługi) na wniosek Pacjenta najpóźniej na 48 godziny przez zaplanowaną godziną poprzez e mail – kontakt@imc.wroc.pl  lub telefonicznie na numer IMC  +48 667 939 372, +48 730 597 597
  2. W przypadku niestawiennictwa Pacjenta w terminie i czasie umówionego świadczenia lub odwołania świadczenia przez Pacjenta później niż na 48 godziny przez zaplanowaną godziną udzielenia świadczenia, IMC należna jest opłata rezerwacyjna w wysokości 20 % ceny danego świadczenia wg obowiązującego cennika za świadczenie jakie miało zostać udzielone. W przypadku odwołania lub niewstawienia się na wizytę później niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, należna jest opłata rezerwacyjna w wysokości 50% ceny danego świadczenia wg obowiązującego cennika.
  3. Opłata rezerwacyjna opisana w punkcie II jest płatna na 2 dni robocze przed kolejnym umówionym w IMC świadczeniem Pacjenta gotówką lub przelewem na rachunek IMC.
  4. IMC jest uprawnione do odmowy rejestracji telefonicznej Pacjenta który nie uiścił opłaty rezerwacyjnej (przy zachowaniu możliwości rejestracji osobistej w siedzibie IMC) lub/i odmowy udzielenia dalszego świadczenia.
  5. IMC w szczególnych wypadkach na wniosek Pacjenta może odstąpić od naliczenia opłaty rezerwacyjnej.

Niniejszej zasady wprowadza się w trosce o zapewnienie optymalnego wykorzystania czasu pracy personelu IMC oraz zapewnienia dostępności usług dla Pacjentów